Satta Matka Weekly Kalyan Fix Chart Weekly Kalyan Fix Chart Jodi Skim Game, Weekly Kalyan Fix Chart Jodi Weekly Skim Membership, Kalyan Matka Weekly Kalyan Fix Chart Satta Jodi, Satta Matka Free Ank, Free Jodi, Kalyan Weekly Kalyan Fix Chart-Weekly Kalyan Fix Chart Jodi Skim, Weekly Kalyan Fix Chart-Weekly Kalyan Fix Chart Jodi, Matka Fix Jodi Today, Weekly Kalyan Fix Chart-Weekly Kalyan Fix Chart Sattamatka Jodi Skim, Kalyan Single Jodi Skim, Today Satta Matka Kalyan Matka Daily Chart Weekly Kalyan Fix Chart
⇛ WEEKLY KALYAN ANK
MONDAY to SATURDAY
18/10/2021 to 24/10/2021
(14) (52) (73)
(56) (39) (82)
(19) (85) (25)
⇛ WEEKLY MAIN MUMBAI ANK
MONDAY to SATURDAY
18/10/2021 to 24/10/2021
(14) (52) (73)
(56) (39) (82)
(19) (85) (25)
कल्याण
18/10/2021 to 24/10/2021
सोम 0 370 4 789 7 458 6 600
04 40 76 62
मंगल 8 350 0 127 2 110 9 450
83 02 25 94
बुध 7 340 1 560 4 789 8 170
71 17 48 84
गुरु 7 250 9 450 1 245 3 490
72 96 13 31
शुक्र 0 370 9 450 6 240 8 350
09 97 63 31
शनि 1 560 2 480 5 230 0 127
16 29 54 08
राजधनी रात
18/10/2021 to 24/10/2021
सोम 2 110 4 789 6 150 8 260
21 49 62 81
मंगल 7 340 9 450 1 560 0 370
72 34 16 05
बुध 8 260 9 450 0 127 1 100
85 97 03 12
गुरु 8 350 0 370 2 480 4 789
84 08 25 48
शुक्र 1 560 4 789 7 340 3 300
14 46 75 32